Centix Online Basis

€105,-

per maand

Onze instapconfiguratie heeft uitgebreide mogelijkheden om voor elke uiteenlopende branche een oplossing te bieden. Het heeft tal van functionaliteiten en een onbeperkte opslag. Bekijk onderstaand uitgebreid wat Centix Online Basis te bieden heeft of neem contact op met de sales!

De mogelijkheden met Centix Online Basis

De Centix Online Basis configuratie heeft een brede inzetbaarheid aan functionaliteiten waardoor deze in alle branches inzetbaar is. Bekijk hieronder alle functionaliteiten en de toepasbaarheid van Centix Online Basis op uw bedrijfsprocessen. 

Assetbeheer

Een compleet overzicht van al uw gereedschap, materieel, installatie of machines. Inzicht in staat, locatie, stamkaart of onderhoud & inspectie historie. Voer een nieuwe inspectie uit of doe een serviceverzoek.

Locatiebeheer

Krijg inzicht in waar al uw assets zijn gelokaliseerd. Eenvoudige verplaatsen met onder andere de Centix Mobile App tussen bijvoorbeeld magazijn, werf, medewerker, voertuig, vaartuig, of project.

Onderhoud en inspecties

Centix Online Basis kent drie types onderhoud. Correctief onderhoud met serviceverzoeken. Preventief onderhoud met inspectie- en onderhoudsschema’s én gebruik gebaseerd onderhoud met meterstanden. Centix heeft standaard onderhoud- en inspectieplannen beschikbaar.

Centix Mobile

Voor het uitvoeren van elk type onderhoud- of inspectie, bij de klant of op de werkvloer, is de Centix Mobile App ontwikkeld. U kunt zowel online als offline werken en is simpel in gebruik. Snel en eenvoudig assets identificeren met QR-code stickers, verplaatsen of keuren.

Uitlezen meetinstrumenten

Wanneer u NEN 3140 keuringen heeft uitgevoerd kunt u in Centix uw meetinstrument uitlezen. Na het uitlezen wordt de staat van de asset bijgewerkt en wordt er een standaard rapport gecreëerd.

Eigen webapplicatie

Met Centix heeft uw organisatie een eigen web omgeving welke u naar wens kunt inregelen met uw eigen herkenbare stijl. Beheer gemakkelijk de toegang voor de verschillende gebruikers van klant, monteur tot admin.

Meterstanden

Stel per object een meetwaarde in. De metingen van bijvoorbeeld kilometerstanden en draaiuren zijn op te nemen en in te zien in een dashboard. Eventueel gekoppeld aan een  API.

Meerdere talen

In de Centix Online Basis is het mogelijk meerdere talen beschikbaar te stellen. Elke gebruiker kan zijn voorkeurstaal instellen en wisselen tussen wel zeven talen.

Technische levensduur

Definieer vooraf per assettype wat de maximale levensduur is waarin deze technisch goed kan functioneren en vervangen moet worden. Door deze functionaliteit voorkomt u onnodig onderhoud en onveilige situaties.

Partner-/ API Koppeling

Met de gestandaardiseerde partner plug-ins is het mogelijk Centix naadloos te integreren aan andere applicaties. Ook heeft u de beschikking tot de Centix open API of kunt u uw eigen maatwerk plug-in laten maken.

Centix Mobile

Het gebruik van Centix Mobile App zit bij ons basispakket inbegrepen en is onze meest gebruikte app.

Vraag vrijblijvend een demo aan!
Krijg een demonstratie van onze software en zie wat Centix Online kan betekenen voor uw organisatie.

Aanvullende modules

De Centix Online Basis configuratie is een uitgebreid pakket. Om voor elke branche en elke specifieke situatie aan te sluiten is het mogelijk extra functionaliteiten toe te voegen aan de Centix Online basis configuratie. Vrijwel alle modules zijn los van elkaar te gebruiken en toe te passen voor het aantal gebruikers dat u wenst!

De algemene modules zijn toepasbaar voor alle branches. Hierbij valt te denken aan meertaligheid, competenties en nog veel meer.

De handelsmodule is toepasbaar voor zowel inkoop, verkoop- als verhuurproducten. Het gehele proces van factuur tot afwikkeling is beheersbaar in Centix.

Met de werkorders en ticketing module wordt uw serviceorganisatie optimaal ingericht. Van werkplaats tot het plannen van monteurs en nog veel meer.

Centix Online Basic

€105,-

per month

Our entry-level configuration with extensive capabilities and unlimited storage.

The possibilities with Centix Online Basis

The Centix Online Basic configuration has a wide range of functionalities, which means that it can be used in all industries. View all functionalities and the applicability of Centix Online Basis to your business processes below.

Asset Management

A complete overview of all your tools, equipment, installation and machines. Insight into condition, location, datasheet or maintenance & inspection history. Perform a new inspection or make a service request.

Location management

Get insight into where all your assets are located. Easily move assets with, among other things, the Centix Mobile App between warehouses, the yard, employees, vehicles, vessels, or projects.

Maintenance and Inspections

Centix Online Basis has three types of maintenance. Corrective maintenance with service requests. Preventive maintenance with inspection and maintenance schedules and usage-based maintenance with meter readings.

Read out measuring instruments

When you have carried out NEN 3140 inspections, you can have the measurement of your measuring instrument read out in Centix. After reading out, the state of the asset is updated and a standard report is created.

Centix Mobile

The Centix Mobile App has been developed for carrying out any type of maintenance or inspection, at the customer or in the workshop. You can work both online and offline and it is simple to use. Quickly and easily identify, move or approve assets with QR code stickers.

Your own web application

With Centix, your organization has its own web environment which you can configure to your liking with your own recognizable style. Easily manage access for the different users from customer, engineer to admin.

Meter readings

Set a measurement value per object. The measurements of, for example, mileage and operating hours can be recorded and viewed in a dashboard. Optionally linked to an API.

Multiple languages

It is possible to make multiple languages available in the Centix Online Basis. Each user can set their preferred language and switch between up to seven languages.

Technical lifespan

Define in advance for each asset type the maximum lifespan in which it can technically function and must be replaced. This functionality prevents unnecessary maintenance and unsafe situations.

Partner/API Link

With the standardized partner plug-ins it is possible to integrate Centix seamlessly with other applications. You also have access to the Centix open API or you can have your own custom plug-in made.

Centix Mobile

The use of Centix Mobile App is included in our basic package and is our most used app.
Objectoverzicht in Centix

Request a demo!

Get a demonstration of our software and see what Centix Online can do for your organization.

Additional modules

The Centix Online Basic configuration is an extensive package. It is possible to add extra functionalities to the Centix Online basic configuration to suit every industry and specific situation. Almost all modules can be used separately and can be used for the number of users you wish!

The general modules are applicable for all branches.

This includes multilingualism, competences and much more.

The trading module can be used for purchasing, sales and rental products.

The entire process from invoice to settlement is manageable in Centix.

With the work orders and ticketing module, your service organization is optimally set up.

From workshop to scheduling technicians and much more.